TOPlist
206 dní
03 hodin
30 minut
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
GENERÁLNÍ PARTNER
PŘIDEJ SE!

Návštěvní řád

INFORMACE K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník, že souhlasí s návštěvním řádem. Vstupem do areálu konání akce se každý návštěvník zavazuje, že bude v celém areálu akce, po dobu konání akce, dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád akce.

Návštěvník si je vědom, že prostor areálu může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Návštěvník dále uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce, nebo v souvislosti s ní, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení

Mapa areálu

 

Návštěvní řád akce

 • Vstup osobám mladším 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Vstup je povolen na základě platné vstupenky. Tato vstupenka mu bude vyměněna za identifikační náramek, který návštěvníka opravňuje ke vstupu do areálu festivalu.
 • Každý návštěvník je povinen při vstupu se podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.
 • Návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou (nepoškozeným identifikačním náramkem) po celou dobu pohybu v areálu.
 • Platí zákaz vstupu se zvířaty, zejména psy.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit program zejména z důvodu špatných klimatických podmínek.
 • Osoby pod silným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebudou do areálu vpuštěny, popřípadě budou z areálu vyvedeny.
 • Návštěvník akce je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v areálu, udržovat pořádek, nenarušovat průběh akce a pohybovat se pouze v prostorech určených pro návštěvníky.
 • Návštěvníci akce jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a ostatních organizačních pracovníků.
 • V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit vstup nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.
 • Návštěvník se účastní akce na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Pořadatel akce neodpovídá za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů pořadatelem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.

Do areálu je zakázáno vnášet:

 • PET láhve jakéhokoliv objemu a termosky,
 • nápoje obsahující alkohol,
 • skleněné a plechové obaly a další tříštivé materiály,
 • omamné a psychotropní látky,
 • spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,
 • nebezpečné předměty – pyrotechnika, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserové ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,
 • nadměrné předměty – skládací křesla, jízdní kola apod.,
 • předměty vytvářející nadměrný hluk – sirény, houkačky,
 • předměty určené k reklamě nebo prodeji neodsouhlasené organizátorem akce,
 • předměty, oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,
 • bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • zvířata
 • z hygienických důvodů je zakázáno vnášet do areálu vlastní jídlo a potraviny

V prostoru areálu je zakázáno:

 • vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny a jsou jasně vyznačeny zákazem vstupu nepovolaným osobám,
 • ničit zařízení a vybavení areálu,
 • konat svojí tělesnou potřebu mimo toalety nebo jinak znečišťovat areál,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání přistavené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu,
 • rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely či jiné zařízení umístěné v areálu festivalu,
 • maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka,
 • používat jakékoliv bezdrátové zařízení (radiostanice, vysílače apod.).
 • vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,
 • šířit poplašnou zprávu a vyvolávat paniku

 

VISITOR RULES AND REGULATIONS INFORMATION

Buying a ticket a visitor confirms he agrees with visitor rules and regulations. Entering the area of the event every visitor obligates that he will comply with the law of the Czech Republic and the visitor rules bellow during the whole time of the event.

The visitor is aware that the area could be monitored by CCTV. 

The visitor also agrees with that all audio and video records, pictures and movies displaying him could be commercially used without any refunds and time and place restrictions.

VISITOR RULES AND REGULATIONS

 • Persons under 15 years are allowed to enter only with person older than 18 years.
 • The access is allowed only with a valid ticket. This ticket will be changed for an identification whristband, which authorizes to enter the area.
 • Every visitor has to go through the preventive security control at the entrance which can be carried out physically or by using metal detectors or other devices.
 • The visitor has to prove he has a valid ticket (undamaged whristband) during the whole time of the event.
 • It is forbidden to enter with animals, especially dogs.
 • The organizer reserves the right to change the programme especially due to bad weather conditions.
 • Persons under the strong influence of alcohol or other narcotic substances will be not admitted into the area or will be taken away from the festival.
 • The visitor of the event is obliged to behave considerately towards other visitors, not to damage area devices, maintain order, not to interrupt the festival programme and to move only in designated sectors.
 • The festival visitors´ duty is also to respect and obey the instructions of the organizer, security guards and other festival workers.
 • In case of non-respecting any of those instructions organizers are permitted to deny access into the festival area or take this person away without any refunds.
 • The visitor attends the event on his own responsibility and is responsible for any damage he causes with his behaviour.
 • The festival organizer is not responsible for any damage to health and property of participants unless this damage is caused directly by breaking the law by organizer himself.
 • The festival organizer is not responsible for any damage caused by injuries, which the participant suffer due to his carelessness and violation against the visitor rules and regulations

It is also forbidden to take this stuff in the area:

 • PET and vacuum bottles of any volume
 • Liquids containing alcohol
 • Glass and metal packaging and other cluster stuff
 • Narcotic and psychotropic substances
 • Sprays, markers, chemicals or colouring substances
 • Dangerous items – fireworks, weapons, solid rods, umbrellas, laser pointers and other stuff that could be used as a weapon
 • Excessive items – Folding chairs, prams, bicycles, etc.
 • Excessive noise items – sirens, horns
 • Items designed for advertising and sale which are not agreed by organizer
 • Items and outfits promoting racism, xenophobia or containing vulgar and rude slogans
 • Wireless devices (radio, transmitter etc.)
 • Animals
 • Food

In the area of the event is prohibited

 • Entering locations that are not permitted for visitors and are clearly marked with signs “no entry for unauthorized persons ”
 • Devastating devices and equipment of the festival area
 • Urinate or excrete outside toilets or otherwise pollute the area
 • Climbing on buildings and equipment prepared for general use, especially fences, walls, barriers, lighting equipment, camera racks, trees, pillars of any kind and roofs
 •  Throwing objects or liquids of any kind on stages or on visitors and festival workers
 • Lighting and manipulating with fire
 • Covering advertising banners or other devices placed at the festival area with banners, flags or otherwise
 • Masking faces by balaclavas, caps etc. in order to prevent identification of the visitor
 • Using wireless device (radio, transmitter etc.)
 • Entering the festival area with cars, motorbikes, bikes, roller skates, skateboards, scooters, animals, etc.
 • Spread false news and panic
Počítadlo.cz